เรารักในหลวง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการลูกค้า สั่งซื้อ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

จะเรียก morningHOST ซึ่งเป็นผู้ให้บริการว่า "ผู้ให้บริการ" และเรียกผู้ใช้บริการของ morningHOST ว่า "ผู้ใช้บริการ"

1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการทางกฎหมายหรืออื่นใดที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานอื่นที่ใช้งานในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย สื่อลามกอนาจาร การกระทำผิดจารีตประเพณีหรือขัดต่อศีลธรรม ดูหมิ่นสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการใช้งานที่มีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือสร้างความเสียหาย/รำคาญต่อผู้อื่น เช่น การ spam mail, Bulk mail,Cracking, Hacking, IP spoof, Sniffing(การดักข้อมูล), การลงโปรแกรมที่สร้างความเสียหายที่นำไปสู่การเกิด DoS , โปรแกรม proxy และอื่นๆ หากเราพบพฤติกรรมดังกล่าว เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในการดำเนินการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมายอย่างถึงที่สุด

2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการในทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระค่าบริการ

4. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว

5. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้วอย่างดี และยอมรับ/เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการลูกค้า | สั่งซื้อ | ถามตอบ | ติดต่อเรา


E-Commerce Registeration Number 0107514722264  Copyright © 2004-2008 morninghost All rights reserved
Privacy policy | Term of service : Terms and conditions | Contact us   
reduce website downtime
Page Rank